Република Србија

Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци

почетна страна

ЋИРИЛИЦА     LATINICA      ENGLISH            

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( “Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/2009, 36/10) , Законom о заштити података о личности (“Службени гласник РС” бр. 97/2008, 104/2009,68/2012 – Одлука Уставног суда, 107/2012) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( “ Службени гласник РС” бр. 68/2010).

Саопштења, информације за грађане и јавност

Седиште тужилаштва је у Бачкој Паланци, улица Краља Петра Првог број 18, на којој адреси тужилаштво прима пошту.
Радно време тужилаштва је од 07,30 до 15,30 часова сваким радним даном, док радње које не трпе одлагање, дежурни заменици јавног тужиоца предузимају и ван предвиђеног радног времена.

Радно време тужилаштва предвиђено за рад са странкама је од 12,00 до 14,00 часова.

О тужилаштву

Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ( "Службени гласник РС", број 101/13), а са радом је почело 01.01.2014. године.

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва.

Јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци: Милан Кнежевић

Заменици јавног тужиоца су: Ана-Марија Вулић и Милица Ђогић

Прочитај више


Обрасци, јавне набавке, конкурси

Образац притужбе на рад

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Пожељно је да захтев садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Latinica

Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci.pdf

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci: Milan Knežević; zamenici javnog tužioca: Ana-Marija Vulić, Milica Đogić

Obrazac pritužbe na rad

Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja

English

About the Prosecutor's Office

Public prosecutor's office is an autonomous state body, which prosecutes perpetrators of criminal and other punishable offences and takes measures for the protection of constitutionality and legality. 

Public Prosecutor in Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka: Milan Knežević
Deputy Public Prosecutors in Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka: Ana-Marija Vulić,  Milica Đogić

Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, 
Краља Петра I 18, 21400 Бачка Паланка
Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka

Kralja Petra I 18, 21400 Bačka Palanka

www.bp.os.jt.rs, +381 21 752172, ojtbp@ns.vi.jt.rs

корисни линкови/korisni linkovi/ Links :

-Закони и прописи/ Zakoni i propisi

-Одговори на често постављана питања/ Odgovori na često postavljana pitanja/ Frequently asked questions

-Државно веће тужилаца Републике Србије, Državno veće tužilaca Republike Srbije, Serbian State Prosecutors Councili

-Републичко јавно тужилаштво Републике Србије, Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije, The Republican Public Prosecutor's Office-Republic of Serbia

-Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, Appellate Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Основни суд у Бачкој Паланци, Osnovni sud u Bačkoj Palanci, The Basic Court in Bačka Palanka

-Ogranak Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Сад

-Министарство правде Републике Србије, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministry of Justice-Republic of Serbia

-Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, The Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka

 
© Copyright Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци